Rivojlantirish strategiyasi

Rivojlantirishni sifati va darajasi quyidagi muxim shartlarni aniqlaydi:
Boshqaruvni barcha bo’g’inlarda raxbarlik qobiliyati layoqatligi barcha bo’linmalarda ishlayotgan mutaxassislar malakasi, axborotlar bazasini mavjudligi va AKT texnikalari bilan ta’minlanganligi.
Xodimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish
Ish va xizmatlarni sifatli tashkil etish uchun ko’p xollarda ularga raxbarlik qilishga bog’liq. Yangi texnologiya imkoniyatlaridan kelib chiqib jamiyatni rivojlanish ini aniqlash usul va uslublari qo’llashni qoida deb bilgan xolda ixcham ishlab chiqarish boshqarishni yangi axborot texnologiyasi rivojlanish samaradorligidir. Jamiyatni boshqarish avvalo xizmat ko’rsatishni borishin tartibga solish va qarorlar ijrosini nazorat etish mexnatni rag’batlantirish muvofiqlashtirish ishni tashkil etish asoaida amalga oshiriladi.
Xizmat ko’rsatish bo’linmalari belgilangan maqsadlarga qarab rivojlanadi. Umuman olganda jamiyat uchun uning asosiy maqsadi xarakterli xisoblanib o’rnatilgan yoki tanlan gan turlar bo’yicha xizmat ko’rsatish xajmi va sifatiga muofiq ravishda faoliyat yo’nalishi aniqlanadi. Shu munosabat bilan boshqarish tezkor tizimini va jamiyatni birinchi galda eng yuqori samaralarga erishish maqsadlarga yonaltirish va amalga oshirishda xodimlarni boshqarish tizimini takomillashtirishga etibor qaratish lozim xamda mansabdor shaxslarni vakolat va majburiyatlarini ularga biriktirib qo’yishni aniqlab olish shart.

Vazirlar Mahkamasining 18.11.2019 y. 914-qaroriga asosan tugatish jarayonida.